Kom med
i föreningen!
Betala in 200 Sek på pluskonto
132 59 00 -7

Är Du medlem
i en tingsrättsförening räcker det med 150 Sek

Ange Nämndemannaföreningen förvaltningsrätten Malmö som betalningsmottagare

Avgift som inbetalas nu gäller även för 2018..
 


Välkommen!
 

Förvaltningsrättens Nämndemannaförening

i Malmö
 

Protokoll vid Förvaltningsrättens nämndemannaförenings årsmöte
 i Malmö


Tisdag den 2020-02-11

Plats: Förvaltningsrättens nämndemannarum

Antal röstberättigade medlemmar 11 st
§ 1
Årsmötets öppnande
 Ordförande Torbjörn Sköld hälsade välkommen och öppnade årsmötet.

§ 2 Föredragningslista
Förslag till föredragningslista godkändes.

§ 3 Val av 2 justerare tillika rösträknare
Årsmötet valde Per Friberg och Carl Henrik Nilsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Val av mötepresidium
a) Mötesordförande
             Till att leda årsmötes förhandlingarna valdes Torbjörn Sköld
b) Sekreterare att föra årsmötes protokollet   
             Till sekreterare för årsmötet valdes Lars Graffemark.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid årsmötet
Årsmötet beslutade att det skulle vara öppet även för andra att närvara.


§ 6 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Lars Graffemark informerar att kallelsen till årsmötet har varit uppsatt i Nämnddemannarummet den
23 januari utsänd på E-post till samtliga medlemmar den 24 januari och påminnelse har varit utsänd på
E-post den 2 februari fortlöpande utsänd för nytillkomna medlemmar fram till och med 10 februari.

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst och godkändes av årsmötet.

§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2019
Verksamhetsberättelsen för 2019 presenterades och godkändes.

§ 8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Val
a)  ordförande för en tid av ett år
Lars Graffemark nominerar Jörgen Persson till ordförande för en tid av ett år.
Torbjörn Sköld med flera nominerar Beth Melander till ordförande samt
Nomineras Carl-Henri Nilsson till ordförande

Ordförande föreslår sluten omröstning som genomfördes.

Omröstningen genomfördes och resultatet visar att
Beth Melander, 9 röster
Jörgen Persson, 1 röst och
Carl-Henrik Nilsson, 1 röst

Årsmötet har valt Beth Melander till föreningens ordförande att leda Nämndemannaföreningen fram till årsmötet 2021.

b) Val av sex styrelseledamöter för en tid av ett år
Årsmötet beslutar att utöka styrelsen till åtta ledamöter förutom ordförande.
Årsmötet väljer åtta ledamöter för en tid av ett år, inga ersättare väljs,

              Lars Graffemark föredrager förslaget till styrelseledamöter:
              Göran Malmberg, omval
              Lars Graffemark, omval
              Birgitta Borglin, omval
              Christer H Persson, omval
              Jörgen Persson, nyval
              Per Friberg, nyval
              Carl-Henrik Nilsson, nyval
              Hother Voss, nyval

Årsmötet beslutar enligt förslaget till styrelseledamöter för en tid att ett år intill årsmötet 2021.

§ 11 Två revisorer för en tid av ett år
Förslag: omval av Greta Rafstedt och
Preben Karlsson

Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 12 Valberedning
Årsmötet väljer Torbjörn Sköld, Kristina Hildemar, Inger Åhlin-Torstendotter och Lizian Kyreus till valberedning med
Torbjörn Sköld som sammankallande

§ 13 Val av ombud till Nämndemännens Riksförbunds förbundsstämma 16 maj i Stockholm.
Ett ombud från föreningen till förbundsstämman skall väljas,

Årsmötet utser Beth Melander att representera Nämndemannaföreningen vid Förvaltningsrätten i Malmö
den 16 mars på Nämndemännens Riksförbunds förbundsstämma i Stockholm.

§ 14 Beslut om medlemsavgiften för år 2021
Lars Graffemark redogör för förslaget att höja medlemsavgiften för år 2021 till 250 kronor för nämndeman vid Förvaltningsrätten och oförändrad medlemsavgift, 150 kronor, för nämndeman som även tjänstgör vid annan domstol,

Årsmötet beslutar att följa förslaget om höjning av medlemsavgiften till 250 kronor för år 2021, och oförändrad avgift, 150 kronor, för nämndeman som även tjänstgör vid annan domstol.

§ 15 Ersättningar för utlägg och andra avgifter för uppdrag för föreningen
Årsmötet beslutar att överlämna ärendet till den nyvaldas styrelsen för utredning..

§ 16 Av styrelsen framlagda förslag
Inga förslag har lagts fram till årsmötet

 17 Av medlemmar inlämnade förslag
Inga förslag har inkommit

§ 18 avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat klockan 19:27
Avgående ledamot Inger Åhlin Torstensdotter avtackades med en blomsterbukett och den nyvalde ordförande hälsades välkommen i styrelsen och som ordförande med en blomsterbukett,

Vid protokolletJusteras


……………………………….                             ……………………………….
Lar Graffemark                                                     Torbjörn Sköld
Mötessekreterare                                                   Mötesordförande

________________                                                  _________________
Carl Henrik Nilsson Per Friberg

 

Valkommen   Om riksförbundet   Vår historia   Kommande möten   Från mötena   Styrelsen   Från årsmötet 
website design software